Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.krs.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ................., e-mail: biuro@krs.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3792840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Wejście główne do budynku (oznaczone literą „A”) od ulicy Rakowieckiej 30 nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, taki podjazd znajduje się tylko od strony dziedzińca (wjazd od Al. Niepodległości) przy wejściu „C”. Od strony dziedzińca znajdują się jeszcze dwa wejścia („B” i „D”). Przy głównym wejściu „A” (od strony ul. Rakowieckiej) oraz przy wejściu „C” (od strony dziedzińca) jest dzwonek, który pozwala skontaktować się z pracownikiem ochrony w przypadku problemów z wejściem do budynku. Parking dla osób niepełnosprawnych dostępny jest od strony dziedzińca, wjazd od Al. Niepodległości. Przez domofon przy bramie wjazdowej należy zgłosić pracownikom ochrony konieczność otwarcia szlabanu. Na dziedzińcu zarezerwowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone numerami 20 i 21.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


Poruszanie się pomiędzy piętrami w budynku, w którym mieści się Krajowa Rady Sądownictwa umożliwiają dwie windy w holu głównym (wejście „A” i „C”) oraz 2 windy w klatkach bocznych (wejście „B” i „D”). W holu głównym (wejście „A” i „C”), w godzinach 8.00-16.00 czynna jest recepcja, obsługiwana przez właściciela budynku - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Na II piętrze zlokalizowane jest stanowisko ochrony KRS, a jej pracownicy umożliwiają kontakt interesantów z właściwą komórką organizacyjną Biura KRS. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.


Windy nie mają komunikatów głosowych ani przycisków w alfabecie Braille'a. Przyciski w windzie znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych, systemów FM/ IR lub systemów bluetooth. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma powiększonych napisów oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.