Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKARGI

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje skargi na działalność:
- prezesów sądów apelacyjnych,
- prezesów wojskowych sądów okręgowych,
- I Prezesa Sądu Najwyższego
- Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
- Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje również skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne i wojskowe sądy okręgowe.

Krajowa Rada Sądownictwa nie rozpatruje innych skarg.  Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

WNIOSKI

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje wnioski dotyczące swoich zadań i kompetencji. Przedmiotem wniosku może być m.in. żądanie przeprowadzenia wizytacji lub lustracji w sądzie, podjęcie czynności dyscyplinarnych lub działań dotyczących naruszenia zasad etyki przez sędziego lub asesora sądowego.

INFORMACJE OGÓLNE

Skargi i wnioski dotyczące działalności:

  • sądów rejonowych są przekazywane do rozpatrzenia właściwemu prezesowi sądu rejonowego,
  • sądu okręgowego lub sądu okręgowego i sądu rejonowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu okręgowego,
  • prezesa sądu rejonowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu okręgowego,
  • prezesa sądu okręgowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu apelacyjnego,
  • zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach apelacyjnych lub okręgowych są przekazywane do rozpatrzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych.

Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jest przekazywana właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe nie są rozpatrywane.

Skarga i wniosek musi zawierać: datę, imię i nazwisko (nazwę) skarżącego, adres, oraz zwięzłą treść.

Skargi i wnioski kierowane do Krajowej Rady Sądownictwa można wnosić:
- listownie lub osobiście,
- ustnie do protokołu,
- przez epuap,
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej KRS (przejdź do formularza).

Wyznaczeni pracownicy Biura Krajowej Rady Sądownictwa udzielają informacji o procedurze skargowej i wnioskowej, o postępowaniu w sprawie, a także o działalności i kompetencjach Krajowej Rady Sądownictwa. Interesanci przyjmowani są w poniedziałek od 10.00 do 18.00, wtorek-piątek od 10.00 do 14.00.