Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Krajowej Rady Sądownictwa jest realizowane poprzez:

- udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Rady Sądownictwa https://bip.krs.pl/ i na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa https://krs.pl/pl/

- przekazanie informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w zakresie wskazanym w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Warunki ponownego wykorzystywania

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Rady Sądownictwa i na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz udostępnionych na wniosek jest:

- obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji;

- obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanych.

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Krajowa Rada Sądownictwa może określić dodatkowe warunki, ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochronę baz danych.

Krajowa Rada Sądownictwa nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji powstałej w wyniku jej przetworzenia oraz za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. dot. ochrony informacji niejawnych, ochrony prawa do prywatności w tym ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy oraz innych tajemnic ustawowo chronionych).

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane przez Krajową Radę Sądownictwa bezpłatnie. Opłata może być nałożona w przypadku, gdy przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji, w szczególności: koszty wydruków, koszty nośników danych, koszty czynności związanych z anonimizacją. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa.

Prawo sprzeciwu

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji może być złożony w postaci papierowej na adres: Krajowa Rada Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa) lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@krs.pl albo przez skrzynkę epuap.gov.pl

Ustawa nie wprowadziła urzędowego formularza wniosku. Wymogi formalne wniosku regulują przepisy art. 39 ustawy.