Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2020

Numer konkursu: ZKS-1101-01/20

Liczba wolnych stanowisk – 1 etat.

Termin składania zgłoszeń na konkurs: do dnia 28 lutego 2020 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020 roku.

 

Do podstawowych zadań specjalisty ds. zamówień publicznych należy m.in.:

 Prowadzenie spraw z zakresu planowania, przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • opracowywanie zbiorczego zapotrzebowania na dostawy i usługi w oparciu o potrzeby zgłaszane przez komórki organizacyjne Biura,
 • opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • dokonywanie ogłoszeń związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, wymaganych przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • sporządzanie sprawozdań do UZP,
 • prowadzenie rejestrów postępowań i umów zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

 

Do dodatkowych zadań pracownika należeć będą zagadnienia z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych m.in.:

 • koordynacja działań związanych z zapewnieniem ochrony fizycznej osób i mienia KRS,
 • współpraca z właścicielem obiektu w zakresie organizacyjno –administracyjnym (zgłaszanie awarii, konieczności napraw, remontu, nadzór nad dokumentacją techniczną dotyczącą powierzchni biurowej użytkowanej przez KRS)


W Krajowej Radzie Sądownictwa może być zatrudniona osoba, która:

 jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych,

 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła studia wyższe w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce

na podstawie odrębnych przepisów,

 • wyróżnia się poziomem wiedzy w zakresie znajomości przepisów dot. prawa zamówień publicznych.
 • posiada pięcioletnie doświadczenie na takim samym lub równorzędnym stanowisku.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Umotywowane podanie o zatrudnienie adresowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z zaznaczeniem numeru konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 • życiorys (CV),
 • ewentualną informację o przebiegu kariery zawodowej oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzający ukończenie wyższych studiów lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o tym, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • ewentualne opinie służbowe i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia, rekomendacje.


Konkurs składa się z 2 etapów:

etap 1 – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

etap 2 -  rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami spośród tych, którzy spełnili wymogi formalne, podczas rozmowy może zostać przeprowadzony test znajomości zagadnień z ogłoszenia.

 

O terminie rozmowy kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w marcu 2020 r.

Planowane zatrudnienie od kwietnia 2020 r.

 

Wyniki konkursu zostaną wywieszone w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30 i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej KRS.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem numeru konkursu należy składać w terminie
do dnia 28 lutego 2020 roku osobiście w godzinach urzędowania Biura (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15.-16.15) bądź drogą listowną (decyduje data nadania u operatora pocztowego) na adres:

 

Krajowa Rada Sądownictwa

Kancelaria Główna Biura KRS

(punkt podawczy, pok. nr 15)

Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

 

Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach. Pracownicy przyjmujący dokumenty nie weryfikują ich kompletności. Zgłoszenia składane po terminie będą zwracane bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Kadr i Szkoleń Biura Krajowej Rady Sądownictwa pod nr tel. (22) 37-92-802 lub w Wydziale Administracyjnym pod nr tel. (22) 37-92-720.

 

 

KIEROWNIK

Zespołu Kadr i Szkoleń

(-) Hubert Krauze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KRS
Data utworzenia:2020-02-10
Data publikacji:2020-02-10
Osoba sporządzająca dokument:Hubert Krauze
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Sokołowski
Liczba odwiedzin:45