Krajowa Rada Sądownictwa

Rejestry i archiwa

W Biurze Krajowej Rady Sądownictwa prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

- ewidencja korespondencji (w tym, skarg i wniosków),

- ewidencja współpracy KRS z sądami, organami administracji państwowej i organizacjami

- ewidencja spraw osobowych sędziów i kandydatów na stanowiska sędziowskie,

- ewidencja zarządzeń i decyzji Przewodniczącego KRS i Szefa Biura Rady,

- ewidencja pieczęci,

- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- ewidencja poleceń wyjazdów służbowych,

- rejestr procedur kontroli zarządczej,

- rejestr umów cywilnoprawnych,

- rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Organizację, metody i system pracy kancelaryjnej w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa normuje Instrukcja kancelaryjna, a zasady udostępniania informacji z dokumentów archiwalnych – Instrukcja archiwalna.